Menu

Truyền hình

Truyền hình là phương tiện truyền thông mở ra cánh cửa đến với thế giới. Hàng ngày, truyền hình đem lại cho công chúng thông tin dưới dạng hình ảnh. Nó cho phép xử lý thông tin thời sự trong các bản tin, đồng thời đào sâu một số chủ đề trong các chương trình tạp chí.