Menu

02. Họp Tòa soạn

Một tờ báo là kết quả của sự nỗ lực tập thể. Cuộc họp Tòa soạn là cuộc họp mà tại đó các nhà báo thảo luận về kết quả tập thể của họ. Cuộc thảo luận này có ba mục tiêu liên tiếp: lập kế hoạch nội dung của tờ báo, tổ chức sản xuất nội dung đó và phân tích tất cả nội dung để cải thiện nội dung đó. Do đó, Cuộc họp Tòa soạn báo có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tất cả các tờ báo và tất cả các lịch trình xuất bản.

CÓ BA KIỂU CUỘC HỌP TÒA SOẠN BÁO:

  1. Hp Tòa son để chun b x lý các vn đề thi s.Các biên tập viên của một tờ báo ngày hội ý với nhau vào mỗi buổi chiều để lên kế hoạch cho nội dung của tờ báo ngày hôm sau. Họ lập một “Ngân sách Tm thi” cho mỗi trang: số lượng bài báo, loại bài viết, độ dài của bài báo, thứ tự của bài báo, hình ảnh minh họa.

 Ví d v “Ngân sách Tm thi” cho mt trang có 6 ct: 1 bài viết ca X… (3 ct); 1 bài viết v các cuc tho lun + 1 bài bình lun ca Y… (2 ct); 1 lot mc Tin ngn (1 ct).

  1. Hp Tòa son để t chc x lý các vn đề thi s.Các biên tập viên của một tờ nhật báo họp hàng ngày để sắp xếp nội dung của tờ báo sẽ được xuất bản vào ngày hôm sau. Họ chia sẻ công việc với nhau để thiết lập một “Ngân sách Chung”, sau này sẽ trở thành “Ngân sách Cui cùng”: danh sách các bài báo, tên tác giả, độ dài cho mỗi bài báo.

Ví d v “Ngân sách Cui cùng” cho mt trang có 6 ct: 1 bài viết ca X… (2¼ ct văn bn + 3/4 ct nh); 1 bài viết v các cuc tho lun (1½ col.) + 1 Bài bình lun ca Y… (½ ct); 4 lot mc Tin ngn: Tư pháp, Cnh sát, Ngân sách, Bn đính chính (1 ct).

  1. Hp Tòa son để xem xét x lý các vn đề thi s.

Các biên tập viên của một tờ nhật báo chọn thời gian họp định kỳ – ví dụ, mỗi quý một lần hoặc sáu tháng một lần – để làm việc cùng nhau để phân tích theo cách tự phê bình về kết quả chung của họ trong vài tháng qua và cùng cố gắng tìm ra cách tốt nhất để xử lý các tin bài trong tương lai và quyết định các quan điểm biên tập sẽ được áp dụng. Cuộc họp Tòa soạn sau đó trở thành Ban biên tp, có thể được triệu tập theo sáng kiến chung của Chủ nhiệm tờ báo, Chủ nhiệm biên tập hoặc Tổng biên tập với một chương trình làm việc rõ ràng.

Chương trình làm vic mu:

  1. Xem xét vic x lý Mùa xuân Rp ca chúng ta.
  2. Chun b cho cuc bu c thành ph.
  3. T báo có nên chn mt bên trong cuc bu c Tng thng tiếp theo không?

CÁC CUỘC HỌP ĐỨNG

Sản xuất một tờ báo mỗi ngày giống như đang chạy đua với thời gian mỗi ngày. Để có thêm thời gian, các nhà báo vẫn thường đứng trong cuộc họp của Tòa soạn báo để hoàn tất cách xử lý tin tức mà họ đã chuẩn bị từ ngày hôm trước. Tại sao họ vẫn phải đứng? Bi vì đứng thng chc chn là cách tt nht để rút ngn các cuc hp.

CÁC CUỘC HỌP NGỒI

Nếu có thi gian nói chuyn, chúng ta ngi xung để hp. Đây là trường hợp khi Cuộc họp của tòa soạn diễn ra với mục đích đặt ra những kỳ vọng về kết quả đầu ra từ ngày này sang ngày khác hoặc từ tuần này sang tuần khác. Điều này cũng xảy ra khi Họp tòa soạn trở thành Ban biên tập.

VÍ DỤ VỀ LỊCH TRÌNH TRONG VIỆC SẮP XẾP MỘT TÒA SOẠN THEO TỪNG CHUYÊN MỤC

09:30 Hp theo chuyên mc. Tất cả các nhà báo phải tham gia. Những người tham gia vẫn đứng. Mỗi người đưa ra đề xuất của họ về các bài viết phù hợp với kế hoạch hàng ngày cá nhân của họ. Các văn bản đề xuất được hiệu chỉnh, tức là được đánh giá dưới dạng ký hiệu hoặc ký tự, dòng, cột hoặc trang. Theo quan điểm của người lập kế hoạch hàng ngày tập thể, Người biên tập Chuyên mục đóng vai trò là người hòa giải giữa các nhân viên. Họ quyết định về Ngân sách Hàng ngày do nhóm của họ đưa ra.

 Ví d v Ngân sách Hàng ngày trong Chuyên mc Chính tr:

*Trang 9:

– A.R. Tng kết chiến lược bu c ca Th tướng: 2 ct vi bn v ca J.P.

Bình lun v s chia r trong đa s ngh vin (R.B.) ½ ct

Đưa tin v H vin (L.Z.) 1 ct

Phng vn Ch tch Thượng ngh vin (A.G.) 1½ ct

Các mc Tin ngn Khác nhau: 1 ct

*Trang 10:

Đưa tin v chiến dch bu c do phe cc t điu hành (A.C.). 2 ct vi 1 nh ca R.D.

Chân dung ng c viên Mt trn Gii phóng Squirrel (A.B.) 1½ ct vi nh ca J.B.).

Phân tích phiếu bu ca ph n (J.G.) 1½ ct

Các mc Tin ngn: ½ ct

10:00 Hp Công tác Tòa son báo, do Chủ nhiệm tờ báo, Chủ nhiệm biên tập hoặc Tổng biên tập chủ trì. Người đại diện phải có mặt từ tất cả các Chuyên mục. Những người tham gia vẫn đứng. Mỗi Chuyên mục lần lượt trình bày Ngân sách Hàng ngày của mình. Cuộc thảo luận chỉ giới hạn trong việc lựa chọn các chủ đề được làm nổi bật trên trang nhất, đóng vai trò như một cửa sổ dẫn vào tờ báo, và những điều chỉnh cần được thực hiện đối với việc “hiệu chỉnh”. Cuộc họp kéo dài không quá 20 phút. Phê duyệt Ngân sách Chung, ngân sách này sẽ trở thành Ngân sách Cui cùng ngay sau khi nó được np cho Tòa son.

10:30 Mỗi Chuyên mục tích hợp các quyết định được liệt kê trong Ngân sách Chung vào đầu ra hàng ngày của nó.

17:30 Mỗi Chuyên mục lập Ngân sách Sơ b cho ngày hôm sau. Mỗi phóng viên nộp kế hoạch của mình cho Biên tập Chuyên mục. Sau đó, lập một danh mục của tất cả các kế hoạch và đưa ra quyết định ban đầu của mình.

18:00 Hp Tòa son báo Lâm thi. Cuộc họp ngồi. Người đại diện phải có mặt từ mỗi các Chuyên mục. Mỗi Chuyên mục đưa ra Ngân sách Sơ bộ cho ngày hôm sau. Cuộc họp này dành cho tất cả các biên tập viên hiện có. Tho lun bàn tròn về Ngân sách Chung hiện đang được soạn thảo. Thời lượng thay đổi tùy thuộc vào khối lượng công việc của những người liên quan.

KỶ LUẬT TỰ GIÁC

Hai lời khuyên để tất cả các Cuộc họp của Tòa soạn báo diễn ra suôn sẻ:

  • Đừng bao giờ quên rằng bạn thông minh hơn trong một nhóm so với khi bạn ở một mì
  • Không trộn lẫn các nội dung: các cuộc họp của tòa soạn báo được dành riêng cho nội dung của tờ bá (Các chủ đề thảo luận khác: sự khác biệt về quan điểm, xung đột, vấn đề quan hệ, vấn đề công đoàn, v.v. thường do các cơ quan khác giải quyết).