Menu

18. Những điều cơ bản về HTML

Đối với internet, HTML giống như bảng chữ cái để viết: nó vừa là một tập hợp các ký tự cho biết ý nghĩa của nội dung vừa là một logic cụ thể để phân loại nội dung. Do đó, dùng mã này để cải thiện việc tham khảo các bài báo rất hữu ích.

Định nghĩa mã HTML

Mã HTML là một dạng ngôn ngữ meta, cung cấp các chỉ dẫn về chức năng gắn liền với nội dung của một bài báo. Nó bao gồm các thẻ, một thẻ mở chỉ định lệnh sẽ được áp dụng và một thẻ đóng cho biết kết thúc của lệnh. Ví dụ: một liên kết được đặt trên một đoạn văn bản được xác định bởi thẻ này:

<a href= »XXXX XXXXXX » target= »_blank »>XXXXXXX XXXXXXX</a>

Phần đầu tiên cho biết địa chỉ URL (href, tham chiếu) mà cụm từ có thể nhấp (target blank, target) sẽ hướng vào bạn đến.

Các thẻ chính cần biết

Một số thẻ tham khảo các mã đánh máy cơ bản:

<strong> or <b> (đối với chữ in đậm) cho biết văn bản in đậm

<i> or <em> cho biết văn bản in nghiêng

<P> cho biết phần đầu của đoạn văn và </p> cho biết phần cuối, với một dấu thụt lề ở dòng sau đoạn văn đó

<center> cho phép bạn căn giữa văn bản hoặc hình ảnh trên màn hình

Thẻ này cho phép bạn chèn một hình ảnh ở định dạng .jpg cùng với nguồn của nó:

<img src= »/files/XXXX XXXXX.jpg » title= »CREDIT » alt= »CREDIT »>

Các thẻ phức tạp hơn cho phép bạn chèn âm thanh, ảnh và video. Ví dụ: mã nhúng mà các nền tảng chia sẻ cho phép bạn sao chép và dán vào nội dung của riêng mình cũng là một thẻ HTML.