Menu

២០-ចំណងជើង

ខ្ញុំសរសេរឲ្យគេអាន។ ប្រសិនបើខ្ញុចង់ឲ្យអ្នកអានកាសែតរបស់ខ្ញុំអានអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរ ខ្ញុំត្រូវតែទាក់ទាញគេ។ សម្រាប់រឿងនេះ អត្ថបទរបស់ខ្ញុំត្រូវតែមានចំណងជើងល្អ។ ប៉ុន្តែអ្វីជាចំណងជើង? វាជាការអញ្ជើញ។ វាត្រូវការធ្វលឲ្យអ្នកចង់អានរឿងរ៉ាវ ហើយ វាត្រូវតែធ្វើដោយគ្មានការបន្លើស បន្លំ ឬកុហក។ ចំណងជើងគឺជា វាត្រូវការភាពប៉ិនប្រសព្វជាមួយការយកចិត្តទុកដាក់អស់ពីចិត្ត។

ការអញ្ជើញដ៏ល្អបំផុតគឺជាខ្លួនអ្នក ដូច្នេះខ្ញុំសរសេរចំណងជើងរបស់ខ្ញុំ ដោយខ្លួនឯង។

ខ្ញុំជាអ្នកកាសែត។ ខ្ញុំមានសិទ្ធ កុំធ្វើឲ្យការងាររបស់ខ្ញុំរញ៉េរញ៉ៃ! ខ្ញុំមិនចូលចិត្តអ្នកដែលសរសេរការងារដែលខ្ញុំធ្វើទោះបីជាពួកគេចូលចិត្តក៏ ដោយ។ ខ្ញុំមានកម្មសិទ្ធិពេញលេញនៃច្បាប់ចម្លងរបស់ខ្ញុំ ហើយ ខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់ ការអះអាងរបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីធ្វឲ្យប្រាកដថាការងាររបស់ខ្ញុំមិនត្រូវ ការផ្លាស់ប្តូទេ មិនថាជាទម្រង់ឬខ្លឹមសារ នៅពេលដែលវាត្រូវបានកែ។ វានោះសម្រាប់ចំណងជើងជាច្រើនសម្រាប់ច្បាប់ចម្លង។ នៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ជូនអត្ថបទសម្រាប់កែ វាត្រូវតែបោះពុម្ពរួចរាល់ វាមានន័យថាជាមួយ ចំណងជើង អាចជាផ្នែកដ៏សំខាន់ឬចំណងជើងរង និងមិនមានបញ្ហា ថាតើមាន ចំណងជើងកណ្តាលមួយឬច្រើន។ វាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុននិងធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកកែឬការវិយាល័យវិចារណកថាកាន់តែងាយស្រួល។

ជួនៃបែបបទដើម្បីជ្រើសរើស។

សម្រាប់បែបបទនិមួយៗ មានស្តាយចំណងជើងឆ្លើយតប។ ប៉ុន្តែប្រភេទនិមួយៗនៃចំណងជើងមានចំណុចខុសគ្នាខាងក្នុងរបស់វា។ ហ្មត់ចត់ ឬពោពេញដោយក្តីសង្ឃឹម វែងឬខ្លី ធំឬតូច សាមញ្ញឬស្មុគស្មាញ ផ្តល់ព័ត៌មានឬបង្ក ហេតុ។ល។អ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតចំណងជើងរបស់អ្នក ក៏ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការរចនារបស់កាសែត ប្លង់និងវិធានរបស់វាដែលខុសគ្នាពីក្រដាស មួយទៅក្រដាសផងដែរ។ ឯកសិទ្ធបែបវិចារណកថាមួយចំនួនអំពាវនាវឱ្យមានចំណងជើងច្រើនផ្នែក ខណៈពេលដែលចំណងជើងខ្លះទៀតបានបដិសេធរចនាសម្ព័នកថាខណ្ឌឈានមុខ- ចំណងជើងរង ចំណងជើង។

បន្ទាត់តែមួយ។ ចំណងជើងដ៏ល្អបំផុតគឺតែងតែសាមញ្ញបំផុត។ តើហេតុអ្វីបាននិយាយថាមានពីរបន្ទាត់ដែលអ្នកអ្នកនិយាយមានមួយបន្ទាត់? តើហេតុអ្វីត្រូវការដកឃ្លាជាមួយព័ត៌មានបន្ថែមនៅពេលដែលចំណងជើងមួយបូកសរុប? ចំណងជើងល្អបំផុតគឺប្រយោគបែបផ្តល់ព័ត៌មានមួយ មួយដែលឆ្លើយ

សំនួរមូលដ្ឋានពីរក្នុងប្រយោគខ្លីមួយ៖

 “តើនណា” និង “តើអ្វី”?៖ 

“ Mark Pesos រើទៅកោះ Moray។“

***

នៅក្នុង ប្រយោគបែបបង្កររឿង បែបបទ ចំណងជើងល្អបំផុតគឺជាចំណងជើងមួយដែលបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់អ្នកនិពន្ធក្នុងពាក្យបន្តិចបន្តួចដែលអាចធ្វើទៅបាន៖

កោះ Moray មិនស្វាគមន៍ចំពោះធនាគារិក!”

***

ចំណងជើងបន្ទាប់បន្សំ។ នៅពេលដែលខ្ញុំមានចំណងជើងសំខាន់ វាងាយស្រួលនឹងបញ្ចូលធាតុផ្សំបន្ថែមទៀត។ ប្រសិនបើ ខ្ញុំបន្ថែមចំណុចសំខាន់ និងចំណងជើងរង ខ្ញុំបញ្ចាប់ជាមួយ ចំណងជើងប្រយោគចំនួនបី។ ប្រសិនបើខ្ញុំគ្រាន់តែបន្ថែមចំណងជើងរង ខ្ញុំបញ្ចាប់ជាមួយ ចំណងជើងប្រយោគចំនួន ពីរ។

នៅក្នុងបែបបទផ្តល់ព័ត៌មាន ចំណុចសំខាន់គួរតែឆ្លើយសំនួរ “នៅទីណា? ហើយនៅពេលណា?” ចំណងជើងរងគួតែឆ្លើយ “ដោយរបៀបណា?”, “ហេតុអ្វី?”             “ជាមួយនរណា?” ហើយ “ជាមួយអ្វី?”  នេះផ្តល់ឱ្យចំណងជើងទូទៅនូវស៊ីមេទ្រីសោភ័ណភាពដូចជាចំណងជើងរងនិងបែបបទព្រាងចំណងជើងមិនសមរម្យដូចជាគូ។ ចំណងជើងប្រយោគបី មើលទៅដូច្នេះ៖

ចំណុចសំខាន់៖ “ការមកដល់នៅក្នុងកំពង់ផែរបស់កោះព្រឹកនេះជាមួយព័ត៌មានលម្អិតមានសុវត្ថិ

ភាព”។

ចំណងជើង៖ “ Mark Pesos រើទៅកោះ Moray។“

ចំណងជើងរង៖ “ធនាគារិកល្បីឈ្មោះចង់រៀបចំកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីដែលមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់នៅលើតំបន់ធម្មជាតិដែលត្រូវបានការពារ

***

នៅក្នុង ប្រយោគបីដែលមានចរិកបង្កររឿង បែបបទ ចំណុចសំខាន់គួរតែផ្តល់ព័ត៌មានប៉ុន្តែគួរគាំទ្រចំណងជើងសំខាន់។ ចំណងជើងសំខាន់បង្ហាញពីការវិនិច្ឆ័យបែបវិចារណកថា។ ចំណងជើងរងមានមុខងាជាសម្លេងខ្លាំង បង្កើតនៅលើចំណងជើងសំខាន់៖

ចំណុចសំខាន់៖ “Mark Pesos ចង់រើការិយាយល័យកណ្តាលធនាគារ ទៅកាន់កោះ”។

ចំណងជើង៖ កោះ Moray មិនស្វាគមន៍ចំពោះធនាគារិក!”

ចំណងជើងរង៖ “អ្នកកោះដែលមិនស្បាយចិត្តបង្កើតសមាគមន៍និងមានគម្រោងធ្វើបាតុកម្ម”។

***

មានទម្រង់ចម្រុះ៖ ចំណងជើងប្រយោគពីរ។ នេះមានចំណងជើងសំខាន់មួយប្រយោគជាមួយចំណងជើងរងដែលរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងចំណុចសំខាន់និងចំណងជើងរងនៃបែបបទទាំងបីប្រយោគ៖

ចំណងជើង៖ “ Mark Pesos រើទៅកោះ Moray។“

ចំណងជើងរង៖ ធនាគារិកចង់សាងសង់លំនៅដ្ឋានរបស់គាត់នៅតំបន់កោះមួយដែលគាត់បានទៅ លេងនៅព្រឹកនេះបន្ថែមដោយព័ត៌មានសុវត្ថិភាពរបស់គាត់”។

ទម្រង់ចម្រុះនេះជាទូទៅត្រូវបាននៅពីក្រោយដោយកថាខណ្ឌនាំមុខដែលណែនាំពីរឿងរ៉ាវ។ រូបមន្តសាជីជ្រុងបញ្ច្រាសនេះផ្តល់ជូនអ្នកអាននូវកម្រិតអានចំនួន 3 មុនពេលពួកគេទៅដល់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់។

***

ចំណងជើងសារព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្របឬបញ្ចូលគ្នារវាងគំរូទាំងបីនេះ។ ជាទូទៅប្លង់បង្ហាញពីគំរូដែលប្រើសម្រាប់ចំណងជើង។

ចំណងជើងប្រយោគតែមួយគឺល្អប្រសើរសម្រាប់ទំព័របែបអត្ថាធិប្បាយ៖ វិចារណកថា ទំព័រមតិយោបល់ ជួរឈរ។ រូបមន្តល្អបំផុតនៅទីនេះគឺមួយពាក្យក្នុងមួយជួរឈរ៖ ជួរឈរ 1៖ “ភាពធន់!  ជួរឈរ 2៖ “No pasaran!  ជួរឈរ 3៖ “Vade retro Pesos!” 

ចំណងជើងប្រយោគពីរល្អសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍៖

“ជីវិតនៅជ្រុងតូចមួយនៃឋានសួគ៌បានក្លាយជាសុបិន្តអាក្រក់”។

សេចក្តីរាយការណ៍ផ្តាច់មុខពីអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានពិសេសរបស់យើងនិយាយទៅកាន់អ្នកកោះដែលបានតាំងចិត្តដើម្បីរារាំង Mark Pesos មិនឱ្យរើទៅទីនោះ។

***

ចំណងជើងពីរប្រយោគក៏ល្អសម្រាប់ការស៊ើបអង្កេតផងដែរ៖

“Thomas Riel ផ្តល់ថវិកាដល់អាគាររបស់គាត់ជាមួយនឹងលុយកខ្វក់”។

“លោកអភិបាលក្រុងនៃកោះ Moray ទួលបានការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពីអ្នកជំនួញដែល បាត់បង់កិត្តិយស”។

***

ចំណងជើងពីរប្រយោគក៏ល្អសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍ផងដែរ៖

កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយ Marine Waterman ដែលជាប្រធានសមាគមអ្នកកោះដែល មិនសប្បាយចិត្ត។

“កោះរបស់យើងមិនមែនជាកន្លែសម្រាប់ការរកស៊ីលួចលាក់ទេ!” 

***

ទាក់ទងនឹង ចំណងជើងកណ្តាល, ទាំងនេះមិនត្រឹមតែជាសញ្ញាដែលអាចដាស់តឿន រឿងរ៉ាវនិងធ្វើឱ្យពួកវាកាន់តែតូចនិងងាយអាន។ ពួកគេក៏ ផ្តល់នូវភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា ចំពោះអត្ថបទរបស់អ្នកដែលនាំមកនូវអ្នកអាន ត្រលប់ទៅកាន់រឿងរ៉ាវ។ ពួកគេត្រូវតែគិតឱ្យបានហ្មត់ចត់៖ ពួកគេមិនត្រូវមើលរំលង ការប្រើប្រាស់ខ្លឹមសារដដែល ដែលត្រូវបានប្រើនៅក្នុងចំណងជើង ចំណុចសំខាន់ឬចំណងជើងរង។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសបានល្អ ពួកគ បង្ហាញព័ត៌មានសង្ខេប៖ “សុវត្ថិភាពអតិបរមា”, “3000 m2”, “និយោជិក 200 នាក់”,…

បដិសេធការជំរុញមិនឲ្យប្រើប្រាស់ចំណងជើងបំផ្លើស។

ជួនកាលការប្រកួតប្រជែងនាំឱ្យសារព័ត៌មានសរសេរអត្ថបទដើម្បីជ្រើសរើស ចំណងជើងបំផ្លើស ដើម្បីបង្កឱ្យមានប្រតិកម្មដោយការលេងពាក្យ ជម្រើសពាក្យ ហ្វីល កម្មវិធីទូរទស្សន៍។ល។ ផ្តល់នូវការទាក់ទាញនេះពេលខ្លះអាចនាំឱ្យមានលទ្ធផលបែប កំប្លែង។ ប៉ុន្តែតើនេះជាគំនិតល្អសម្រាប់កាសែតដ៏ហ្មត់ចត់ឬ? ដោយការជ្រើសរើសយកជំរើសងាយៗទាំងនេះអ្នកបន្ថយការសរសេរសារព័ត៌មានដល់កម្រិតនៃការសប្បាយរីករាយរបៀបអនីតិជន។ នេះគួរតែទុកឱ្យនូវការបោះពុម្ពផ្សាយបែបត្មេះដៀល។